Ewa Buraczewska „ŻALUZJE” Zakład Produkcyjno-Usługowy  realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0050/18-00

pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla firmy Z.P.U „Żaluzje”” dofinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy.

Głównym efektem projektu, który chcemy osiągnąć będzie poprawa konkurencyjności naszych produktów. Przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowana na jego podstawie strategia wzornicza wskażą nam dalsze możliwości rozwoju.  Zakładamy, że wdrożenie zaleceń zawartych w strategii pozwoli na podniesienie jakości i atrakcyjności naszej oferty poprzez wprowadzenie nowego wzornictwa w firmie oraz wpłynie na poprawę zarządzania procesami wewnętrznymi oraz modelem biznesowym.

Wartość projektu: 55 350,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 28 250,00 PLN.